Beeld: Unsplash / Maarten van den Heuvel

3.4 Toelichting keuzes in dit onderzoek

We onderzoeken sleutelberoepen, nadrukkelijk met een brede definitie, en vergelijken deze groep met alle lage en middeninkomensberoepsgroepen die een hoofdwerklocatie hebben in Amsterdam.

Het kwalitatieve onderzoek heeft een ander karakter dan het kwantitatieve deel. In het kwalitatieve onderzoek gaan we op zoek naar wat er leeft onder de (aankomende) leerkrachten, hun motivaties, gedachten en verwachtingen in de vorm van diepte-interviews. Er is gekozen voor het basisonderwijs om twee redenen. Ten eerste omdat lerarentekorten mogelijk kunnen leiden tot een cumulatie van ongelijkheid (zoals beschreven in de inleiding), waarbij de grootste tekorten spelen in wijken waar de meeste leer- en ontwikkelachterstanden zich voordoen (Inspectie van het Onderwijs 2021). Daarnaast wonen leerkrachten gelijkmatiger verspreid over de Amsterdamse regio dan veel andere beroepsgroepen (Boterman et al. 2018), onder meer omdat banen meer gelijkmatig verspreid zijn over de regio. Het is dus mogelijk een groep die moeilijker te behouden is voor de Amsterdamse regio in vergelijking met sommige andere beroepsgroepen. We benadrukken dat er ook een andere keuze voor het kwalitatieve onderzoek gemaakt had kunnen worden.

In ons eigen kwantitatieve onderzoek maken we een keuze gebaseerd op scenario 3. Hoewel ‘sleutelberoepen’ het uitgangspunt blijven in de analyse, wordt deze breed gedefinieerde groep vergeleken met andere lage- en middeninkomens zoals beschreven in scenario 3. ‘Sleutelberoepen’ worden in het kwantitatieve onderzoek dus bewust breed gedefinieerd. Dit betekent dat we niet alleen beroepsgroepen kiezen die deelnemen aan de voorrangsregeling, maar ook die erbuiten vallen. Door deze groep vervolgens af te zetten tegen een brede groep lage- en middeninkomens, kan inzichtelijk worden gemaakt welke groepen er nog meer ongelijkheid ervaren in hun woon- en werkomstandigheden. Zo kunnen bestaande ideeën over wat een sleutelberoep moet of hoort te zijn worden uitgedaagd, en kunnen de onderzoeksresultaten de basis vormen voor een nieuwe discussie over wat het betekent een sleutelberoep te zijn. Samengevat is de onderzoekspopulatie als volgt: