Portefeuillehouders
Vijf succesfactoren

Leonard Bernstein (1918-1990)
World-renowned musician, composer, conductor, educator and humanitarian

Ook hebben we de portefeuilles bij onze faculteit hierop aangesloten en per portefeuille twee portefeuillehouders uit het FMT aangewezen. Dit heeft als gevolg dat de verbinding met de (nieuwe) portefeuilles van de decanen en het College van Bestuur (CvB) in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) van de HvA en met de recentelijk geformeerde HvA brede ambitietafels ook gemakkelijk(er) te leggen is [1]. Op welke wijze wij het instellingsplan concreet vertalen naar onze organisatie, schetsen we in dit koersdocument, een schets wat betreft de toekomst van FMR, verteld vanuit ons perspectief. 

 


[1] Zie: Portefeuilleverdeling FMT FMR, 07-09-2021 met update april 2022.


   

Wij hebben, voor het eerst in het facultaire jaarplan of A3 voor 2022, de ambities en beloftes uit het instellingsplan van de HvA gekoppeld aan vijf overeenkomstige succesbepalende factoren (sbf). Deze sbf bevatten de voornemens van de faculteit en zijn in feite de criteria aan de hand waarvan de prestaties van FMR kunnen worden gemeten in haar ambitie om missie en visie te verwezenlijken. De sbf van FMR staan vermeld in de volgende paragraaf.

KOERS GEBASEERD OP
FEEDBACK MEDEWERKERS
Grote en kleine stappen

To achieve great things, two things are needed: a plan and not quite enough time.

Onder andere de coronapandemie en de klimaatcrisis hebben het belang van de hogeschool brede koers, zoals uitgestippeld in het nieuwe IP, dubbel en dwars aangetoond. Tegelijkertijd heeft het ook bevestigd dat wij als FMR met onze beroepsopleidingen, ons praktijkgerichte onderzoek en ons aanbod Leven Lang Ontwikkelen met recht midden in de maatschappij staan. Nog sterker dan voorheen zien wij het als onze gemeenschappelijke kerntaak om met onderwijs en onderzoek op onze eigen manier te werken aan een breed en divers palet aan uitdagingen: aan een duurzame samenleving en circulaire economie, aan versterking van diversiteit en inclusie, aan solidariteit en meer rechtsgelijkheid en gelijkwaardigheid.

De HvA stippelt In haar instellingsplan Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst’ (IP) de strategische koers uit voor de jaren 2021-2026. Als FMR onderschrijven we de in het IP voorkomende algemene ambities en beloftes. Het IP verschaft een kader voor ons als faculteit, waarbinnen wij ons kunnen profileren. Het vormt kader én commitment voor en binnen ons onderwijs, het onderzoek, de bedrijfsvoering, de ondersteuning en de advisering. Dit kader bouwt voort op de missie, visie en maatschappelijke opdracht, die de hogeschool én FMR voor zichzelf weggelegd zien. De HvA heeft voor de komende jaren duidelijke keuzes gemaakt en stelling genomen. Op deze wijze geeft zij uitdrukking aan haar adagium: ‘Creating Tomorrow (together)’.

In voorbereiding op het instellingsplan van de HvA hebben velen van ons de afgelopen jaren het gesprek gevoerd met andere medewerkers van de HvA. Dit gesprek ging over ontwikkelingen binnen de hogeschool en de maatschappij en over de noodzaak om duidelijker prioriteiten te stellen. Het gesprek werd gevoerd met een breed en divers gezelschap. Vanuit FMR hebben wij onze bijdragen geleverd. Betrokken daarbij waren docent-onderzoekers, studenten, beleidsmedewerkers, teamleiders, lectoren en opleidingsmanagers. Als FMR hebben we daarmee meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe instellingsplan van de HvA. Dit deden we met grotere en kleinere bijdragen, met cruciale feedback en met aandacht voor detail. Op basis hiervan hebben we ten behoeve van dit facultaire koersdocument soortgelijke gesprekken gevoerd binnen FMR met een breed scala aan collega’s.

FMR onderneemt hiervoor kleine, maar ook grotere stappen. Met bescheiden en met substantiële activiteiten denken wij dat ons primaire proces, onderwijs en onderzoek, hieraan kan bijdragen. We pretenderen daarbij een hoog kwaliteitsniveau in acht te nemen, zowel in het primaire proces als in de ondersteuning en bedrijfsvoering.  

Gedifferentieerd onderwijsaanbod
FMR sluit met een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan bij de behoeften van onze huidige en toekomstige studenten, hierbij is aandacht en sensitiviteit voor de diverse identiteiten van de studenten. We bieden studenten de mogelijkheid om hun professionele ontwikkeling maximaal vorm te geven, en hierop regie te voeren.

Multidisciplinaire samenwerking
Onze medewerkers zijn in het bezit van professionele en actuele kennis en ervaring van blended onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk. Ze hebben regie op hun eigen professionele ontwikkeling en zetten zich in voor multidisciplinaire samenwerking om van en met studenten en elkaar te leren.

Lerende gemeenschappen
Medewerkers vormen samen met het beroepenveld lerende gemeenschappen, om onze huidige studenten beroepsgerichter op te leiden, en om het onderwijs, het praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk actueel en toekomstbestendig te houden. Studenten worden hierbij gezien als belangrijke partners.

Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering
De 3D’s (Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering) zijn een toetssteen bij facultaire vraagstukken en nieuw beleid. Het onderwijs en onderzoek van FMR heeft zichtbaar impact op de Amsterdamse samenleving, met name ten aanzien van diens bigger problems.

Onderdeel van het maatschappelijk debat
Onze medewerkers en studenten participeren in het maatschappelijke debat en vormen samen de belangrijkste kennisinstelling van Amsterdam ten behoeve van de leefbaarheid in de samenleving.

Proactief binnen de driehoek
De organisatie van onze faculteit is proactief gericht op verbetering en koppeling van processen ten aanzien van de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, en het faciliteren van een rijke leeromgeving voor zowel studenten, als medewerkers en beroepspraktijk.

Afspiegeling van de maatschappij
Onze medewerkers zijn een afspiegeling van de grootstedelijke maatschappij, zij erkennen en benutten de diversiteit van de HvA community. Daarnaast zijn onze medewerkers zich bewust van nut en noodzaak zich hierin verder te ontwikkelen en zijn ze in staat eenieder daarin mee te nemen.

Helder plan en financiën
FMR bevordert progressie èn rust in de organisatie door te werken met een heldere begroting en A3-(meer)jaarplan waarin onze ambities en mogelijkheden tijdig en adequaat tegen elkaar zijn afgewogen    

Recente ontwikkelingen benadrukken belang koers 
HVA INSTELLINGSPLAN ALS KADER 

Wie we zijn en waar we naar
toe gaan

De Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) is een van de grotere, en zeker een van de meest diverse faculteiten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als onderdeel van de HvA staat FMR met het hoger beroepsonderwijs en praktijkgerichte onderzoek midden in de grootstedelijke, Amsterdamse samenleving. Als FMR willen wij van betekenis zijn voor die samenleving en denken wij aantoonbaar een verschil te kunnen maken. Nu en in de toekomst. Een verschil, groot of klein, dat we kunnen laten zien, horen en voelen. We willen dit tonen aan onze studenten, docent-onderzoekers en medewerkers, en aan onze partners uit het beroepenveld in de samenleving. Dit komt tot uiting in onze visie, zoals ook verwoord in het A3  jaarplan van FMR: