In het verlengde van de voornemens binnen deze notitie heeft de Faculteit Maatschappij en Recht doelstellingen afgesproken die flexibilisering binnen het onderwijs in het algemeen en individuele leerpaden voor studenten mogelijk moeten maken. Op deze manier trachten wij als FMR in te spelen op toekomstige uitdagingen in de beroepspraktijk en maatschappij en op de behoeften van (groepen) studenten zelf. Dit vereist brede kennisprogramma’s die keuzemogelijkheden bieden.

Flexibilisering is binnen
FMR geen doel op zich.

Zoals gesteld is flexibilisering binnen FMR geen doel op zich. Met de voorgenomen stappen werken we toe naar onderwijs dat studenten nog beter voorbereidt op hun rol in de maatschappij als professional en als individu. Daarmee willen wij ze voorbereiden om samen met collega’s uit andere disciplines het hoofd te bieden aan taaie maatschappelijke vraagstukken, maar ook om hen gewend te doen raken aan het zelf richting geven aan hun professionele ontwikkeling.

Flexibilisering binnen het onderwijs

Studenten meer regie op hun eigen leerpad geven

  • Nader uitwerken van de kaders, voorzieningen en randvoorwaarden uit het HvA IP 2021-2026, bijvoorbeeld in de vorm van brede onderwijs- en kennisprogramma’s, zoals het Programma Persoonlijke Leerpaden (2021).
  • In 2026 heeft de transitie plaatsgevonden van klassieke naar meer flexibele curricula teneinde duurzaam in te kunnen spelen op toekomstige uitdagingen in beroepspraktijk en maatschappij en op de behoeften van (groepen) studenten.
Realisering
Doelstelling

  • Realiseren van meer keuzemogelijkheden voor studenten binnen elke opleiding.

    Ontwikkelen van faculteit breed, multidisciplinair en vraagstuk georiënteerd keuzeonderwijs, dat bachelor studenten al in jaar twee in een positie brengt waarin ze met studenten uit andere disciplines werken aan maatschappelijke opgaven.

  • Verkennen van de bruikbaarheid van de generieke leeruitkomsten als basis voor een toekomstig opleidingen overstijgend FMR (keuze-) onderwijs.

  • Herontwikkeling van het minoren portfolio, zodat een mix ontstaat van disciplinaire en multi-disciplinaire minoren, die toegankelijk zijn voor alle studenten, binnen en buiten FMR.

  • Ontwikkelen van 15 EC minoren, zodat bachelor studenten binnen de gegeven keuzeruimte meer en uiteenlopende keuzes kunnen maken en zich zo breder kunnen ontwikkelen.


Acties