Als FMR realiseren wij ons dat een leven lang ontwikkelen noodzakelijk is om goed te blijven functioneren in een snel veranderende maatschappij. Binnen ons initiële onderwijs bereiden wij studenten op verschillende niveaus hierop voor. Binnen FMR doen wij dit door een stevige basis van kennis, vaardigheden, competenties en ervaringen te verschaffen, die nodig is om een leven lang te leren. Daarnaast richten wij ons hierbij op de groeiende groep op-, bij- en nascholers. Ook binnen ons LLO-portfolio sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van ons reguliere onderwijs en de meerjarige maatschappelijke agenda, zodat onze breed en diepgaand ontwikkelde expertise op het terrein van onderwijs en onderzoek optimaal kan worden benut.

Een leven lang ontwikkelen

Inhoudelijk wendbare onderwijsprogramma’s, zodat we snel in kunnen spelen op onderzoeksresultaten en op ontwikkelingen en innovaties in de beroepspraktijk

Onze strategische agenda werkt ook door in het onderwijsportfolio van FMR, initieel en post-initieel. Dit willen we realiseren bij onze Associate degree-, Bachelor- en Masteropleidingen en in ons professionaliseringsaanbod via Leven Lang Ontwikkelen (LLO|FMR). Ons onderwijsportfolio moet uiteraard aansluiten bij de diverse scholingsvraag van onze studenten, en bij de veelzijdige vragen vanuit beroepspraktijk en samenleving. Het portfolio dient ook aan te sluiten bij maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitvoering van de strategische agenda. Dat vraagt om inhoudelijk wendbare onderwijsprogramma’s, zodat we snel in kunnen spelen op onderzoeksresultaten en op ontwikkelingen en innovaties in de beroepspraktijk. We streven naar robuuste curricula met grotere eenheden, flexibilisering van leerpaden op basis van leeruitkomsten en intensievere samenwerking tussen onderzoek en de beroepspraktijk. Deze onderwerpen staan de komende jaren hoog op onze agenda en streven wij binnen vastgestelde termijnen uit te voeren.

Ons onderwijsportfolio

We laten als FMR zien dat we impact hebben en kunnen hebben, door het initiëren, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en uitvoeren van verander- en verbeterprocessen.

Als FMR formuleren we met partners in de stad een maatschappelijke agenda voor onderwijs en onderzoek. Diversiteit, duurzaamheid en digitalisering vormen daarbij de rode draad. We vertalen de agendapunten naar gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s en thema’s. Zo verbinden we vanuit de inhoud onderwijs en onderzoek en vormen we multidisciplinair samengestelde leergemeenschappen waarin onderwijs, onderzoek en onze partners in de stad samenwerken.

Daarbinnen verhoudt onze meerjarige agenda zich inhoudelijk tot grootstedelijke thema’s, die aansluiten bij het onderwijs en onderzoek en waarmee wij ons profileren met betrekking tot thema’s die de Centres of Expertise (CoE’S) en onze maatschappelijke partners aangaan (bijvoorbeeld de energietransitie in wijken waar het gemiddeld inkomen laag is). Door deze agenda zo op te stellen en uit te voeren, dragen we actief bij aan kennisontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk en aan het welzijn in de stad in het algemeen.

Maatschappelijke agenda

Bedrijven, instellingen en de samenleving ervaren dat ons hoger beroepsonderwijs en praktijkgerichte onderzoek nieuwe kennis en innovaties opleveren waarin thema’s van onze strategische agenda leidend zijn. We laten als faculteit zien dat we impact hebben en kunnen hebben, door het initiëren, stimuleren, faciliteren, ondersteunen en uitvoeren van verander- en verbeterprocessen. Dit doen we met onze partners in de Amsterdamse grootstedelijke omgeving. Zo draagt onze faculteit met haar partners in de stad bij aan het realiseren van een sociale en rechtvaardiger samenleving.

Met partners
in de stad impact vergroten

 • Het organiseren van een faculteit brede dialoog over wat een kennisinstelling is c.q. moet zijn en welke verschillende vormen van kenniswerkers te onderscheiden zijn.
 • Het ontwikkelen van gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s (‘kennisprogramma’) door lectoraten en opleidingen.
Realisering
Doelstelling

 • In 2026 werken we allemaal als kenniswerkers bij FMR waarbij iedere medewerker vanuit zijn/ haar functie een duidelijk beeld heeft van zijn/haar rol en betekenis als kenniswerker;
 • Onderwijs en onderzoek vinden voor een belangrijk deel plaats in leergemeenschappen van studenten, docenten, onderzoekers en partners in het veld.
 • FMR wordt breed (h)erkend door veel partners in de stad als kennisinstelling die zowel academisch georiënteerde kennis als praktijkgerichte kennis aanbiedt op het gebied van grootstedelijke vraagstukken, die bijdragen aan een socialere en rechtvaardigere maatschappij.
 • FMR richt een community op waarin de reeds bestaande samenwerkingsverbanden inzichtelijk worden gemaakt. We bouwen daarop voort bij de verdere vormgeving en uitvoering van de maatschappelijke agenda, onder meer door het organiseren van activiteiten teneinde samenwerking van en afstemming tussen onderwijs en onderzoek te bevorderen.
 • De in juni 2022 aangestelde facultaire programmamanager Vergroten impact in de stad krijgt als opdracht mee deze community op en in te richten en in het kader daarvan:
 • zet de programmamanager een team- of website op, die met het oog op kennisdeling en actualiteit onderhouden en voortdurend bijgewerkt wordt; 
 • ziet de programmamanager erop toe dat de ambities van FMR rond de drie D’s voldoende aandacht krijgen in de community; onder andere door deze onderwerpen regelmatig te agenderen bij de relevante gremia binnen FMR. 
 • FMR monitort dat alle opleidingen hun curriculumontwerp en curriculuminnovaties op de aspecten wendbaarheid en flexibiliteit (laten) toetsen. Indien wendbaarheid en flexibiliteit van het curriculum onvoldoende zijn, wordt onderzocht of en hoe opleiding en/of Faculteit deze wendbaarheid en flexibiliteit kunnen verbeteren. 
 • FMR onderzoekt wenselijkheden (vanuit maatschappelijk perspectief) en mogelijkheden om delen van de huidige en nieuwe curricula bij FMR op te nemen in het aanbod van Leven Lang Ontwikkelen FMR.


Acties