Alle medewerkers van onze faculteit dienen zich nog meer dan voorheen extern te oriënteren

Om alle ambities uit dit Koersdocument te realiseren en gedane beloftes na te komen, zijn professionals nodig. Die zijn zowel nodig in het onderwijs, in het praktijkgerichte onderzoek, in het management en in de adviserende, faciliterende en ondersteunende organisatie van FMR. Logischerwijze is periodieke professionalisering en een Leven Lang Ontwikkelen voor alle medewerkers dan ook het adagium. Alle medewerkers van onze faculteit dienen zich nog meer dan voorheen extern te oriënteren en ervaring te hebben in en met de beroepspraktijk, en samen te werken in multidisciplinaire teams. Door zo de ‘buitenwereld’ en ‘binnenwereld’ met elkaar te verbinden, dragen onze medewerkers bij aan een wendbare en weerbare organisatie en aan diversiteit en inclusie binnen de Faculteit Maatschappij en Recht en de HvA in haar geheel.

Extern georiënteerde en in beroepspraktijk actieve medewerkers

Iedere medewerker bij FMR ontwikkelt in samenwerking met de leidinggevende of binnen het eigen team een talentprofiel. Iedere eenheid binnen FMR heeft een plan op het bevorderen van mobiliteit in het kader van externe oriëntatie. Er wordt geworven op actuele werkveld- en/of onderzoekservaring en zittende medewerkers worden gestimuleerd deze ervaring op te doen. Er wordt nieuw beleid ontwikkeld op het gebied van taakverdeling binnen teams. FMR organiseert ieder jaar een week van het werkplezier; in 2022 zal het thema verbinding onderzoek en beroepspraktijk zijn. In 2024 zal de SPO geëvalueerd en geactualiseerd worden.

In 2026 worden Strength based talentenprofielen in teams en door leidinggevenden actief gebruikt bij de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers zijn zich bewust van de mogelijkheden tot mobiliteit die FMR aanbiedt en gebruiken deze. Het aantal medewerkers met actuele werkveldervaring en/of actuele onderzoekservaring is gestegen. De speerpunten van de Strategische Personeelsontwikkeling (SPO) zijn per eenheid uitgewerkt. Het taakverdelingsbeleid binnen FMR is in overeenstemming gebracht met nieuwe vormen van werken in teams, zoals leergemeenschappen en resultaatverantwoordelijke teams. Alle medewerkers (met een vaste aanstelling) scoren minimaal voldoende op de kritieke kwaliteiten (flexibiliteit, verbindend werken, durf, ondernemen, expertise).

Realisering
Doelstelling

  • Vanuit het beleidsveld HR en de themagroep Inspirerende medewerkers en een lerende organisatie levert FMR een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van de hogeschool als kennisinstelling. Medewerkers zijn werkzaam in de drie pijlers van de kennisinstelling: onderzoek, onderwijs en beroepenveld. Daarbij is de verbinding tussen die pijlers essentieel.

  • FMR richt zich vanuit het aandachtsgebied HR op duurzame inzetbaarheid van zowel het OP- als het OBP-personeel. Het vergroten van de kennis en vaardigheden in het werkveld, door detachering of via een inzet uit het mobiliteitsfonds, en het daarmee vergroten van het werkplezier en verminderen van de werkdruk is een belangrijk onderdeel van dit traject.

  • FMR formuleert een facultair wervingsbeleid van medewerkers, op basis van de uitkomsten van het traject Strategische personeelsontwikkeling (SPO) bij FMR.

  • FMR wil medewerkers blijven(d) motiveren en uitdagen om periodiek voor kortere of langere tijd een uitstapje te maken naar, of activiteit te ondernemen in een andere werkomgeving, of een andere organisatie in het werkveld. Of door docenten deel te laten nemen aan onderzoek bij een van onze lectoraten, of vice versa door onderzoekers juist onderwijs te laten verzorgen. Hiertoe biedt FMR met het ‘mobiliteitsfonds’ financiële middelen, en ondersteunt zij behalve de individuele medewerkers ook de opleidingen, afdelingen en diensten waar zij werkzaam zijn. Doelstelling voor 2022 is om vijftig medewerkers van FMR deze stap te laten zetten en zo een sterkere verbinding met werkveld en/of onderzoek te maken.

  • FMR continueert de lopende professionaliseringsactiviteiten voor teamcoördinatoren, zoals op het gebied van verbindend leiderschap.

  • FMR gaat door met de ontwikkeling van het werken in resultaatverantwoordelijke teams en in leergemeenschappen. Het taakverdelingsbeleid rond deze wijze om een opleidings- of afdelingsstructuur in te richten, wordt geagendeerd voor zeggenschap en medezeggenschap.

  • FMR werkt verder uit hoe de facultaire visie Ondersteuning primair proces FMR, met een mogelijk andere rol voor en invulling van de facultaire bedrijfsvoering en ondersteuning, het beste in praktijk kan worden gebracht en implementeert deze vervolgens.

  • De themagroep Werkplezier vervult een aanjagende functie bij allerlei HR-gerelateerde thema’s, zoals verbindend leiderschap, onderwijslogistiek, leefstijlen en taakverdeling. In het kader daarvan organiseert FMR vanaf 2022 wederom jaarlijks de Week van het werkplezier en de loopbaanontwikkeling. Tijdens of naast deze week worden diverse aanpalende activiteiten georganiseerd, zoals een werkgeversmarkt voor medewerkers. De verbindende thematiek bij al deze activiteiten blijft gericht op (positieve) beeldvorming en mogelijkheden rondom mobiliteit, op het kennismaken met allerlei opties voor het opdoen van ervaringen in het werkveld, bij instellingen in de beroepssector en in het praktijkgerichte onderzoek bij lectoraten of Centres of Expertise, waarbij het draait om de inspirerende werking en verrijking die de uitwisseling met de praktijk kan bieden.


Acties