Het Koersdocument FMR 2026 is daarmee ook uitdrukkelijk bedoeld als een ‘levend’ document.

In de volgende hoofdstukken en paragrafen werken we onze ambities voor 2026 en de daarop gebaseerde succesbepalende factoren per portefeuille verder uit. Na steeds een korte inleiding worden per portefeuille voor 2026 doelstellingen, realisering en acties weergegeven. Dit betreft nadrukkelijk geen limitatieve opsomming, maar is bedoeld als een duiding en concretisering van de richting die we als faculteit de komende jaren op willen gaan. Het Koersdocument FMR 2026 is daarmee ook uitdrukkelijk bedoeld als een ‘levend’ document.

Een levend document
Van Ambitie naar belofte

Deze ambities zijn omgezet in beloftes aan diverse doelgroepen. De Faculteit Maatschappij en Recht committeert zich aan het behalen van de ambities, het verwezenlijken van de succesbepalende factoren en het nakomen van de gemaakte afspraken. In de A3 jaarplannen uit zich dat in voorgenomen acties, te behalen resultaten en de daaraan verbonden activiteiten. Het onderliggende Koersdocument is daarmee onlosmakelijk verbonden aan de A3 jaarplannen van de faculteit tot aan in ieder geval 2026. Waar de A3 jaarplannen heel concreet de ambities van de faculteit vertalen naar jaarlijks te behalen resultaten en te realiseren acties, geeft dit Koersdocument meer de algemene richting aan, waarin de faculteit zich de komende vijf jaar wil bewegen, zonder daarbij afbreuk te willen doen aan de ambities en het commitment van de faculteit hieraan.

Waar de A3 jaarplannen heel concreet de ambities vertalen naar te behalen resultaten en te realiseren acties, geeft dit Koersdocument meer de algemene richting aan.

5

Onze eigen wendbaarheid en weerbaarheid vergroten: Als FMR vormen we een lerende organisatie, waarin eenieder vanuit eigenaarschap en professionaliteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek,
aan het beroepenveld en de samenleving.[1] 


 [1] Vrij naar: Instellingsplan HvA 2021-2026: ‘Hogeschool in 3D. Duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst’.

 


   


4

Studenten en medewerkers geven de stimulerende, rijke leeromgeving vorm:
Bij alles wat we als FMR doen, stellen wij ons de vraag hoe het voor hen bijdraagt aan het succes van onze studenten en aan een stimulerende leeromgeving op locatie, digitaal en in de stad.

Voor studenten meer regie op eigen leerpad realiseren: Binnen FMR krijgen studenten meer regie op hun eigen leerpad, zodat zij keuzes kunnen maken qua inhoud, tijd, vorm en plaats die passen bij hun persoonlijke talenten en ambities.

3
2
1
De vijf SUCCES factoren:

Met partners in de stad impact vergroten: Als facultaire kennisinstelling integreren wij de ontwikkelingen in de grootstedelijke maatschappij en het werkveld in ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met onze partners geven we als faculteit een substantiële impuls aan een gemeenschappelijke toekomst.

De drie D’s (Duurzaamheid, Diversiteit & Inclusie en Digitalisering ) zijn overal: We zien het binnen FMR als een vanzelfsprekende zaak om overal te werken en te leren in een diverse en inclusieve omgeving, waarbij onze keuzes zo duurzaam mogelijk en digitaal innovatief zijn. Zo dragen wij als faculteit bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, maar ook aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken (zoals bijvoorbeeld de energietransitie, het behoud van sociale samenhang en gelijke toegang tot het recht).

DE KOERS
VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ
EN RECHT  

Het hart van het instellingsplan van de HvA 2021-2026 bevat een vijftal ambities en beloftes, die in hogeschool brede vorm besproken zijn met alle relevante stakeholders en geresulteerd hebben in specifiekere ambities voor FMR. Deze zijn als de vijf succesbepalende factoren opgenomen in de A3 jaarplannen van FMR vanaf 2022: