Hoofdstuk 4

Begeleiden als studeren (even) niet vanzelfsprekend gaat en bij special needs

Waarom je niet zelf een voorziening aan een student mag toezeggen.

Hiervoor zijn meerdere redenen. 

De examencommissie bewaakt  het niveau van de opleiding. Daarom heeft ze formeel  het laatste woord bij het toekennen van een toetsvoorziening. In de praktijk zijn veel beslissingen over het toekennen van voorzieningen gemandateerd aan de studentendecanen.

Studentendecanen kennen alle ins en outs van de voorzieningen en weten wanneer een student er wel of geen recht op heeft. Het is voor een student vervelend als jij, met de beste bedoelingen, een voorziening toezegt, waar de student geen recht op blijkt te hebben.

Bij het organiseren van voorzieningen, zijn meerdere partijen betrokken waarmee strakke afspraken zijn gemaakt. De HvA garandeert zo dat een voorziening ook daadwerkelijk op tijd aan de student wordt geleverd en voorkomt dat de student van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Een toezegging van een willekeurige docent doorkruist deze afspraken en zal ertoe leiden dat studenten niet, of niet op tijd, de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben.

Persoonlijke omstandigheden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In wet- en regelgeving gedefinieerd

Het begrip ‘persoonlijke omstandigheden’ is verankerd in de Wet op het Hoger Onderwijs. In de Onderwijs en Examenregelingen van de opleidingen is HvA-breed uitgewerkt wat we binnen de HvA onder persoonlijke omstandigheden verstaan (artikel 5.4):

 • ziekte van de student;

 • functiebeperking van de student

 • zwangerschap;

 • bijzondere familieomstandigheden

 • topsport;

 • het lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad of opleidingscommissie;

 • het lidmaatschap van het bestuur van een door de HvA erkende vereniging.

Zie de knop onder dit artikel voor voorbeelden van persoonlijke omstandigheden.

Voorzieningen 

Voor studenten met persoonlijke omstandigheden die hinderend zijn voor de studievoortgang zijn er allerlei voorzieningen, zoals aangepaste stoelen of toetstijdverlenging (TTV). Of er sprake is van persoonlijke omstandigheden en of een student recht heeft op een voorziening, mag alleen een studentendecaan en/of de examencommissie bepalen. Zeg een student dus nooit zelf een voorziening toe!

Wat is jouw rol voor een student met persoonlijke omstandigheden?

Wat jouw rol als begeleider is voor student met een persoonlijke omstandigheid, kan per opleiding verschillend zijn afgesproken, maar over het algemeen is dit de basis:

 • Je bent (vaak) het eerste aanspreekpunt voor de student;

 • Je biedt een luisterend en geïnteresseerd oor. Het is belangrijk dat een student zich gezien en gehoord voelt;

 • Je dringt er bij een student met een persoonlijke omstandigheid altijd op aan direct een afspraak te maken met een studentendecaan en legt uit dat dit belangrijk is. Zie de knop 'Waarom doorverwijzen naar de studentendecaan belangrijk is' onder dit artikel. Let op: Werk je als projectcoach bij Bestuurskunde? Overleg dan met de Studieadviseur van je opleiding naar wie je de student het beste kunt verwijzen: de studieadviseur of toch de studentendecaan.

 • Je begeleiding beperkt zich tot zaken die direct te maken hebben met de opleiding, zoals bij het maken van een studieplanning of het helpen bij het maken van keuzes binnen de opleiding. Je begeleidt in niet bij het omgaan me de persoonlijke omstandigheid zelf. 

 • Je bent op de hoogte van het ondersteuningsaanbod van de HvA. Kijk vooral op StudentInfo.
Hoofdstuk 4

Begeleiden als studeren (even) niet vanzelfsprekend gaat en bij special needs