Vragen
Vragen
  • Wat is het effect van vermindering van het aantal lesuren van leraren op de leerresultaten van verschillende groepen leerlingen?

  • In welke mate en onder welke voorwaarden leidt het vergroten van ontwikkeltijd tot betere lessen en daarmee tot betere leerresultaten?

  • Is het mogelijk om het aantal lesuren van leraren te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de effectieve leertijd van leerlingen?

Deze vragen waren voor ons aanleiding om in gesprek te gaan met leraren, schoolleiders, onderzoekers en andere experts en betrokkenen. Om een brede betrokkenheid en een open dialoog rond dit vraagstuk te stimuleren, kozen we voor gesprekken in de vorm van een podcastreeks waarbij we expliciet vroegen om reacties. In elke aflevering zoomden we in op een ander specifiek aspect. Door gebruik te maken van zo’n laagdrempelig medium wilden we vooral leraren betrekken bij het vraagstuk. We hopen dat zij zich op deze manier meer in het debat over onderwijstijd kunnen mengen, waardoor enerzijds hun stem in dat debat sterker gehoord wordt en anderzijds ook binnen scholen het gesprek over onderwijstijd en ontwikkeltijd gevoed wordt.

De disbalans tussen uitvoertijd (het aantal lesuren) en ontwikkeltijd is een bron van frustratie voor leraren én belemmert een investering in betere onderwijskwaliteit binnen de school. Tegelijk zijn er nog veel vragen rond de mogelijkheid en wenselijkheid om de balans tussen uitvoertijd en ontwikkeltijd te veranderen: