Bijlagen

Bijlage 2: Onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we de negen volledige gesprekken geanalyseerd waarop de podcastafleveringen zijn gebaseerd. De gesprekken zijn getranscribeerd, daarna zijn in de transcripten met gebruik van MAXQDA2022 fragmenten onderscheiden die gecodeerd zijn op basis van de vijf centrale begrippen uit de onderzoeksvraag (reductie van het aantal lesuren, gezamenlijke ontwikkeltijd voor leraren, beter onderwijs, aantrekkelijkheid lerarenberoep, leeropbrengsten).

In het eerste deel van het eerste manuscript hebben beide onderzoekers samen fragmenten onderscheiden, deze gecodeerd en er opmerkingen en subcodes aan toegevoegd. Daarna heeft ieder afzonderlijk de rest van dat transcript gecodeerd. Deze coderingen werden vergeleken en besproken. Na voldoende overeenstemming hebben beide onderzoekers de overige transcripten verdeeld en individueel op dezelfde manier gecodeerd. Tot slot liepen beide onderzoekers ieder een transcript na dat door de ander was gecodeerd. Daarin werden geen opvallende punten aangetroffen.

Daarna noteerden we bij elk fragment/codering in steekwoorden de inhoud van het fragment en de naam en rol van degene die het gezegd heeft. Op basis van de steekwoorden werden aan ‘reductie van het aantal lesuren’ en ‘gezamenlijke ontwikkeltijd voor leraren’ een aantal subcodes toegevoegd. De codes, subcodes, en korte inhoud in de opmerkingen zijn vervolgens gebruikt om de risico’s en condities te onderscheiden en de opbrengsten en aanbevelingen te formuleren.

We beschouwen de podcastreeks als een onderzoek naar de vraag: Op welke wijze kan een reductie van het aantal lesuren van leraren (en leerlingen) ten gunste van gezamenlijke ontwikkeltijd voor leraren, bijdragen aan beter onderwijs en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zonder daling van leeropbrengsten?

Bijlage 1: De organisatie van de podcastreeks

  • Andre Koffeman, hoofddocent Hogeschool van Amsterdam

  • Nienke van der Steeg, clustermanager strategie en advies, van de PO-Raad

  • Sharon Martens en Harm Tiggelaar, bestuursleden bij het Lerarencollectief

  • Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogescholen

  • Jan van Tartwijk, hoogleraar Onderwijswetenschappen, Universiteit Utrecht

  • Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam

  • Bas de Wit, teamleider professionele schoolorganisatie, VO-Raad

 

Zij vormden tevens een klankbordgroep die werd aangevuld met:

Phoebe Ohayon van het bedrijf Podcastproducties in Amsterdam verzorgde de technische begeleiding.

Ina Cijvat, programmacoördinator/onderzoeker binnen het Centre of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam, heeft de productie inhoudelijk begeleid.

De klankbordgroep is diverse keren geraadpleegd over de opzet van de podcastreeks, de inhoudelijke thema’s en gesprekspartners en de conclusies.

De podcastreeks was een idee van Marco Snoek en Ina Cijvat. Op basis van dit idee is een subsidieaanvraag ingediend bij NRO in het kader van de Lerarenagenda Subsidieregeling. De aanvraag werd ondersteund door